Sale!

Lenovo L410 L420 L510 T410 T510 T520 W510 W520 L412 L420 Laptop Battery

රු6,250.00

Out of Stock

SKU: LEN410B Category:

Description

Compatible Brand                                                             – For Lenovo

Compatible Product Line                                                 – For Lenovo Thinkpad T410 T420 T510 T520 SL410 SL510

Compatible Model                                                             – Lenovo Thinkpad T410 T420 T510 T520 SL410 SL510

Number of Cells                                                                 – 6 Cell

Voltage                                                                                 -10.8V

Capacity                                                                               – 4000Ah

Country/Region of Manufacture                                    – China

Color                                                                                     – Black

Operation time                                                                   – Around 2-3 hours

Warranty                                                                              – 6 Month Warranty

 

X