Sale!

X230L – Lenovo-Battery-Laptop X230 X230i X220 X220i 45N1025

රු8,000.00 රු7,500.00

SKU: 241cf84c6b73 Category:

Description

Compatible Brand                                                             – For Lenovo
n
nCompatible Product Line                                                 – Lenovo IdeaPad
n
nCompatible Model                                                             – X230 X230i X220 X220i
n
nCells – 6
n
nVoltage                                                                                 – 11.1v
n
nCapacity                                                                               – 2200mAh 40.3Wh
n
nCountry/Region of Manufacture                                    – China
n
nColor                                                                                     – Black
n
nOperation time                                                                   – Around 2-3 hours
n
nWarranty                                                                              – 6 Month Warranty
n
n
nCompatible Models:
n
nFor Lenovo ThinkPad X230 X230i X220 X220I X220S
n
nCompatible part numbers:
n
n45N1025 45N1024 45N1033 45N1172 45N1022 45N1018 45N1019

X