Sale!

X230L – Lenovo-Battery-Laptop X230 X230i X220 X220i 45N1025

රු9,500.00 රු9,000.00

1 in stock

SKU: X230L Category:

Description

Compatible Brand                                                             – For Lenovo

Compatible Product Line                                                 – Lenovo IdeaPad

Compatible Model                                                             – X230 X230i X220 X220i

Cells – 6

Voltage                                                                                 – 11.1v

Capacity                                                                               – 2200mAh 40.3Wh

Country/Region of Manufacture                                    – China

Color                                                                                     – Black

Operation time                                                                   – Around 2-3 hours

Warranty                                                                              – 6 Month Warranty

Compatible Models:

For Lenovo ThinkPad X230 X230i X220 X220I X220S

Compatible part numbers:

45N1025 45N1024 45N1033 45N1172 45N1022 45N1018 45N1019

X