Sale!

Lenovo Laptop Battery X240, X250, X260, X270 , W550s, L450, L470, P50S

රු7,500.00 රු7,000.00

SKU: 92f954313d1b Category:

Description

Compatible Brand                                                             – For Lenovo

Compatible Product Line                                                 – For Lenovo IdeaPad,

 

Compatible Model                                                             – Lenovo ThinkPad T440S T440 X240 T550 T550S W550 W550S Touch S440 S540 Series

Number of Cells                                                                 – 6 Cell

Voltage                                                                                 –10.8V

Capacity                                                                               – 4400Ah

Country/Region of Manufacture                                    – China

Color                                                                                     – Black

Operation time                                                                   – Around 2-3 hours

Warranty                                                                              – 6 Month Warranty

 

X