Sale!

C850 – Toshiba-Battery-Laptop C850 C800D C845 C875 PA5024U

රු6,000.00 රු5,500.00

SKU: 494dfdb77c26-1-1 Category:

Description

Compatible Brand                              –  For Toshiba
n
nCompatible Product Line                 – Toshiba  Satellite C805 / Satellite C805D / Satellite C840 / Satellite C840D
n
nCompatible Model                             – Toshiba 5024
n
nNumber of Cells                                 – 6 Cell
n
nVoltage                                                 – 10.8V/11.1V
n
nCapacity                                               – 4800mAh
n
nCountry/Region of Manufacture    – China
n
nColor                                                     – Black
n
nOperation time                                    – Around 2-3 hours
n

Compatible Model Numbers

n

Toshiba  Satellite C805 / Satellite C805D / Satellite C840 / Satellite C840D

n

Satellite C845 / Satellite C845D / Satellite C850 / Satellite C850D / Satellite C855 / Satellite C855D / Satellite

n

C870 / Satellite C870D / Satellite C875 / Satellite C875D / Satellite L800 / Satellite L800D / Satellite L805

n

Satellite L805D / Satellite L830 / Satellite L830D / Satellite L835 / Satellite L835D / Satellite L840 / Satellite L840D

n

Satellite L845 / Satellite L845D / Satellite L850 / Satellite L850D / Satellite L855 / Satellite L855D / Satellite L870 /

n

Satellite L870D / Satellite L875 / Satellite L875D / Satellite M800 / Satellite M800D / Satellite M801 / Satellite M801D

n

Satellite M805 / Satellite M805D / Satellite M840 / Satellite M840D / Satellite M845 / Satellite M845D / Satellite P800 /

n

Satellite P800D / Satellite P840 / Satellite P840D / Satellite P845 / Satellite P845D / Satellite P850 / Satellite P850D /

n

Satellite P855 / Satellite P855D / Satellite P870 / Satellite P870D / Satellite P875 / Satellite P875D / Satellite Pro C800 /

n

Satellite Pro C800D / Satellite Pro C805 / Satellite Pro C805D / Satellite Pro C840 / Satellite Pro C840D / Satellite Pro C845 /

n

Satellite Pro C845D / Satellite Pro C850 / Satellite Pro C850D / Satellite Pro C855 / Satellite Pro C855D / Satellite Pro C870 /

n

Satellite Pro C870D / Satellite Pro C875 / Satellite Pro C875D / Satellite Pro L800 / Satellite Pro L800D / Satellite Pro L805 /

n

Satellite Pro L805D / Satellite Pro L830 / Satellite Pro L830D / Satellite Pro L835 / Satellite Pro L835D / Satellite Pro L840 /

n

Satellite Pro L840D / Satellite Pro L845 / Satellite Pro L845D / Satellite Pro L850 / Satellite Pro L850D / Satellite Pro L855 /

n

Satellite Pro L855D / Satellite Pro L870 / Satellite Pro L870D / Satellite Pro L875 / Satellite Pro L875D / Satellite Pro M800 /

n

Satellite Pro M800D / Satellite Pro M801 / Satellite Pro M801D / Satellite Pro M805 / Satellite Pro M805D / Satellite Pro M840 /

n

Satellite Pro M840D / Satellite Pro M845 / Satellite Pro M845D / Satellite Pro P800 / Satellite Pro P800D / Satellite Pro P840 /

n

Satellite Pro P840D / Satellite Pro P845 / Satellite Pro P845D / Satellite Pro P850 / Satellite Pro P850D / Satellite Pro P855 /

n

Satellite Pro P855D / Satellite Pro P870 / Satellite Pro P870D / Satellite Pro P875 / Satellite Pro P875D / Satellite Pro S800 /

n

Satellite Pro S800D / Satellite Pro S840 / Satellite Pro S840D / Satellite Pro S845 / Satellite Pro S845D / Satellite Pro S850 /

n

Satellite Pro S850D / Satellite Pro S855 / Satellite Pro S855D / Satellite Pro S870 / Satellite Pro S870D / Satellite Pro S875 /

n

Satellite Pro S875D / Satellite S800 / Satellite S800D / Satellite S840 / Satellite S840D / Satellite S845 / Satellite S845D /

n

Satellite S850

n

Satellite S850D / Satellite S855 / Satellite S855D / Satellite S870 / Satellite S870D / Satellite S875 / Satellite S875D

n

X