Sale!

C850 – Toshiba-Battery-Laptop C850 C800D C845 C875 PA5024U

රු5,500.00 රු5,000.00

8 in stock

SKU: C850 Category:

Description

Compatible Brand                              –  For Toshiba

Compatible Product Line                 – Toshiba  Satellite C805 / Satellite C805D / Satellite C840 / Satellite C840D

Compatible Model                             – Toshiba 5024

Number of Cells                                 – 6 Cell

Voltage                                                 – 10.8V/11.1V

Capacity                                               – 4800mAh

Country/Region of Manufacture    – China

Color                                                     – Black

Operation time                                    – Around 2-3 hours

Compatible Model Numbers

Toshiba  Satellite C805 / Satellite C805D / Satellite C840 / Satellite C840D

Satellite C845 / Satellite C845D / Satellite C850 / Satellite C850D / Satellite C855 / Satellite C855D / Satellite

C870 / Satellite C870D / Satellite C875 / Satellite C875D / Satellite L800 / Satellite L800D / Satellite L805

Satellite L805D / Satellite L830 / Satellite L830D / Satellite L835 / Satellite L835D / Satellite L840 / Satellite L840D

Satellite L845 / Satellite L845D / Satellite L850 / Satellite L850D / Satellite L855 / Satellite L855D / Satellite L870 /

Satellite L870D / Satellite L875 / Satellite L875D / Satellite M800 / Satellite M800D / Satellite M801 / Satellite M801D

Satellite M805 / Satellite M805D / Satellite M840 / Satellite M840D / Satellite M845 / Satellite M845D / Satellite P800 /

Satellite P800D / Satellite P840 / Satellite P840D / Satellite P845 / Satellite P845D / Satellite P850 / Satellite P850D /

Satellite P855 / Satellite P855D / Satellite P870 / Satellite P870D / Satellite P875 / Satellite P875D / Satellite Pro C800 /

Satellite Pro C800D / Satellite Pro C805 / Satellite Pro C805D / Satellite Pro C840 / Satellite Pro C840D / Satellite Pro C845 /

Satellite Pro C845D / Satellite Pro C850 / Satellite Pro C850D / Satellite Pro C855 / Satellite Pro C855D / Satellite Pro C870 /

Satellite Pro C870D / Satellite Pro C875 / Satellite Pro C875D / Satellite Pro L800 / Satellite Pro L800D / Satellite Pro L805 /

Satellite Pro L805D / Satellite Pro L830 / Satellite Pro L830D / Satellite Pro L835 / Satellite Pro L835D / Satellite Pro L840 /

Satellite Pro L840D / Satellite Pro L845 / Satellite Pro L845D / Satellite Pro L850 / Satellite Pro L850D / Satellite Pro L855 /

Satellite Pro L855D / Satellite Pro L870 / Satellite Pro L870D / Satellite Pro L875 / Satellite Pro L875D / Satellite Pro M800 /

Satellite Pro M800D / Satellite Pro M801 / Satellite Pro M801D / Satellite Pro M805 / Satellite Pro M805D / Satellite Pro M840 /

Satellite Pro M840D / Satellite Pro M845 / Satellite Pro M845D / Satellite Pro P800 / Satellite Pro P800D / Satellite Pro P840 /

Satellite Pro P840D / Satellite Pro P845 / Satellite Pro P845D / Satellite Pro P850 / Satellite Pro P850D / Satellite Pro P855 /

Satellite Pro P855D / Satellite Pro P870 / Satellite Pro P870D / Satellite Pro P875 / Satellite Pro P875D / Satellite Pro S800 /

Satellite Pro S800D / Satellite Pro S840 / Satellite Pro S840D / Satellite Pro S845 / Satellite Pro S845D / Satellite Pro S850 /

Satellite Pro S850D / Satellite Pro S855 / Satellite Pro S855D / Satellite Pro S870 / Satellite Pro S870D / Satellite Pro S875 /

Satellite Pro S875D / Satellite S800 / Satellite S800D / Satellite S840 / Satellite S840D / Satellite S845 / Satellite S845D /

Satellite S850

Satellite S850D / Satellite S855 / Satellite S855D / Satellite S870 / Satellite S870D / Satellite S875 / Satellite S875D

X