Sale!

Asus N552V N552VX N752V N752VX G7 Laptop Battery

රු8,000.00 රු7,500.00

Out of stock

SKU: 2ea45ceb4fe4 Category:

Description

Compatible Brand                                                             – For Asus

Compatible Product Line                                                 – For  Asus

Compatible Model                                                             – Asus N552V N552VX N752V N752VX G7

Number of Cells                                                                 – 4

Voltage                                                                                 – 15V

Capacity                                                                               – 48Ah

Country/Region of Manufacture                                    – China

Color                                                                                     – Black

Operation time                                                                   – Around 2-3 hours

Warranty                                                                              – 6 Month Warranty

X