Sale!

ASUS Laptop Battery for N550 N550JA N550JV N550J

රු7,000.00 රු6,500.00

Out of stock

SKU: ASN550 Category:

Description

Compatible Brand                                                             – For Asus

Compatible Product Line                                                 – For Asus N550

Compatible Model                                                             –Asus ASUS N550 N550J N550JA N550JV N550JK

Number of Cells                                                                 – 6

Voltage                                                                                 – 15v

Capacity                                                                               – 4400MAH

Country/Region of Manufacture                                    – China

Color                                                                                     – Black

Operation time                                                                   – Around 2-3 hours

Warranty                                                                              – 6 Month Warranty

X