Sale!

ASUS Laptop Battery for A31-B43 A32-B43 A32-H36 A32-M50 A32-N61

රු5,500.00 රු5,000.00

SKU: 0a4f94341397 Category:

Description

Compatible Brand                                                             – For Asus

Compatible Product Line                                                 – For ASUS A31-M50

Compatible Model                                                             – ASUS A31-B43 A32-B43 A32-H36 A32-M50 A32

Number of Cells                                                                 – 4

Voltage                                                                                 –11.1 Volt (10.8 Volt compatible)

Capacity                                                                               – 5200mAh (better than 4400mAh)

Country/Region of Manufacture                                    – China

Color                                                                                     – Black

Operation time                                                                   – Around 2-3 hours

Warranty                                                                              – 6 Month Warranty

X